RIS poročila

Naslov Podjetja 2002: programska oprema
Avtor Vehovar Vasja; Matija Remec
Leto 2002
Povzetek

Slovenska podjetja krčijo število platform sistemske programske opreme. Pri tem se kot glavna platforma utrjuje Microsoft (84 %) –  kjer še vedno visoko prevladuje Windows 98 - sledi DOS (11 %), od drugih platform (Unix, IBM, Linux, Apple) pa kot glavna platforma nobena ne presega 1 %.

Linux sicer uporablja 9 % podjetij, vendar le izjemoma kot glavno platformo. Nadaljnja desetina podjetij je o Linuxu sicer že razmišljala oziroma ga načrtuje (kar velja skoraj za polovico velikih podjetij). Kljub temu pa skoraj polovica slovenskih podjetij o Linuxu še ni razmišljala, dobra tretjina pa zanj niti še ni slišala.

V pogledu baz podatkov je širitev v glavnem ustavljena, kljub temu pa nekatera podjetja večajo delež (Oracle). O uporabi baz poroča petina podjetij, ob tem pa so se močno zmanjšali načrti med podjetji, ki jih še ne uporabljajo. Še manjši so načrti pri podatkovnih skladiščih, ki jih uporablja 4 % podjetij.

O uporabi ERP programov poroča manj kot desetina podjetij, manj kot 4 % pa o tem vsaj razmišlja. Med ERP programi izstopa Navision, izrazit pa je tudi lasten razvoj. Slabih 5 % podjetij poroča o uporabi CRM sistemov, pri tem pa nadaljnja desetina CRM načrtuje ali razmišlja o njihovi uporabi.

GLAVNE UGOTOVITVE

Rezultati temeljijo na reprezentativni telefonski anketi RIS med 1.153 gospodarskimi družbami konec leta 2002 (november/december). Podjetja so obravnavana v štirih skupinah: velika, srednja, mala in mikro (podjetja, ki v registru nimajo podatka o številu zaposlenih oziroma imajo manj kot 5 zaposlenih). Glavne ugotovitve so naslednje:

·        Uporaba poslovnih informacijskih sistemov (ERP) je v podjetjih razmeroma redka, razen pri velikih podjetjih, kjer o tem poroča četrtina podjetij. Pri navedbah se izkaže, da je skoraj polovica navedb neustreznih, zato lahko govorimo o 5 % podjetij, ki imajo tovrstne rešitve. Podoben delež podjetij pa tovrstne rešitve pripravlja oziroma o njih razmišlja. Nakazuje se, da izstopajo rešitve Navision.

·        V pogledu rešitev za upravljanje odnosov s strankami (CRM) je delež podjetij, ki tovrstno podporo uporablja pod 5 %, skoraj dvakrat več podjetij pa o tem že razmišlja oziroma jih pripravlja. Izpostaviti velja tudi, da skoraj polovica respondentov tega pojma še vedno ne pozna in to ne glede na velikost podjetja; poznavanje je nižje kot v primeru ERP sistemov.

·        V pogledu sistemske programske opreme skoraj vsa podjetja (95 %) uporabljajo Microsoft Windows, še vedno pa se precej uporablja – čeprav v primerjavi s prejšnjo raziskavo delež hitro upada - tudi DOS (RIS 2000 62 %; RIS2002 32 %), predvsem v malih podjetjih (še vedno skoraj 50 %). Uporaba Linuxa je prisotna predvsem med največjimi podjetji (44 %), skupno ga uporablja slaba desetina (9 %) slovenskih podjetij in v primerjavi z letom 2000 - podobno kot delež IBM Mainframe (3%) - ne beleži sprememb. Rahel upad (na 5 %) deleža beleži okolje Unix (Brez Linuxa), od ostalih sistemov pa ima znantejši delež (okoli 1 %) le še Apple.

·        V pogledu glavne platforme sistem Microsoft Windows navaja 84 % odstotkov podjetij, delež pa v primerjavi s prejšnjimi raziskavami, v vseh razen v srednjih podjetjih, narašča. DOS kot glavno platformo še vedno navaja 11 % odstotkov podjetij, preostali ostali operacijski sistemi pa le redko nastopajo kot glavna platforma, saj je njihov skupni delež zgolj 5 %.

·        Med Microsoftovimi operacijskimi sistemi največ podjetij uporablja okolje Windows 98 (66 %), sledi Windows 2000 (37 %), Windows XP, NT in 95 s po 19 %. Struktura je podobna rezultatom izpred dveh let, z izjemo pojava najnovejšega Microsoftovega operacijskega sistema – Windows XP, ki ga uporablja več kot tretjina največjih podjetij.

·        Poleg desetine podjetij, ki že uporablja Linux (vendar večinoma ne kot glavno platformo), je dobra desetina o tem že vsaj razmišljala, kar velja za veliko večino največjih podjetij (80 %) ter tretjino ostalih velikih podjetij. Ob tem pa tretjina podjetij v Sloveniji platforme Linux sploh ne pozna, skoraj polovica pa jo sicer pozna, a o uporabi še ni razmišljala.

·        Orodja za delo z bazami podatkov najbolj pogosto najdemo med velikimi podjetji (48 %), v ostalih velikostnih skupinah pa se delež giblje od 15 do 20 %, v celotni populaciji pa 19 %. V pripravi in v enoletnih načrtih ter v razmišljanjih o uporabi teh orodij pa najdemo skupno samo še 4 % podjetij, zato lahko govorimo o ustavitvi širitve.

·        Med bazami podatkov podjetja najbolj pogosto navajajo Oracle (38 %), pri MS SQL pa opažamo določen upad, ki ga lahko le delno razložimo z določenimi metodološkimi specifičnosti tokratne ankete.

·        Med jeziki za delo z bazami podatkov opažamo nadaljnje naraščanje Visual Basica in Delphi.

·        Skupaj skoraj polovica vseh podjetij ne uporablja niti še ni razmišljala o uporabi podatkovnih skladišč, skoraj tretjina anketiranih pa za podatkovna skladišča še ni slišala. Nepoznavanje tega pojma v večini celo narašča. O uporabi podatkovnih skladišč skupno poroča 4 % podjetji, nadaljnjih 6 % pa jih pripravlja oziroma o tem razmišlja.

Print