RIS poročila

Naslov Učitelji in internet 2003
Leto 2003
Uvod

Povzetek

Povzetek: Reprezentativna raziskava med 428 učitelji osnovnih in srednjih šol je v letu 2003 pokazala naslednje: 

  • Dve tretjini učiteljev vsaj občasno uporabljata računalnik skupaj z učenci, četrtina pa vsaj eno uro tedensko. 
  • Polovica učiteljev vsaj občasno uporablja internet skupaj z učenci, 12 % pa vsaj eno uro tedensko. 
  • Med ovirami za neuporabo računalnika in interneta učitelji najpogosteje navajajo neopremljenost učilnic z računalniki in dostopom do interneta. 
  • V splošnem kažejo največji interes za uporabo interneta učitelji na 4-letnih srednjih šolah, sledijo 2 ali 3 letne srednje šole in osnovne šole - razredni pouk, zaostajajo pa v gimnazijah in na predmetni stopnji osnovne šole. Podobno je tudi z dejansko uporabo pri pouku. 
  • V izobraževalne programe s področja računalništva in interneta sta bili doslej vključeni dve tretjini vseh slovenskih učiteljev. 
  • Učitelji kažejo visoko stopnjo zanimanja za uporabo interneta, zato menijo, da bi morala država to bistveno bolj vzpodbujati. 
  • Samo 5 % učiteljev sploh ne uporablja interneta, samo petina učiteljev doma nima dostopa do interneta. Kljub visoki stopnji odgovorov (82 %) in reprezentativnem vzorcu, pa je mogoče, da učitelji, ki niso odgovorili, v manjši meri uporabljajo internet. 
  • V mnogih pogledih obstajajo znatne razlike glede na spol, status in predmet poučevanja. 
  • Primerjave z EU so v posebnem poročilu, ki potrjuje osnovne značilnosti: visoko zanimanje za uporabo interneta, ki ga ovira slaba opremljenost.

Raziskava je ponovitev evropske raziskave o rabi interneta med učitelji (Internet and Teachers, projekt 102) in bo omogočila primerjavo informacijske pismenosti slovenskih učiteljev in učiteljev iz držav Evropske unije. Rezultati vstopajo tudi med ključne evropske indikatorje spremljanja informacijske družbe.

Print