Naslov Virtualizacija organizacije kot posledica zunanjega izvajanja informacijskih storitev
Avtor Boštjan Gerk
Leto 2009
Mentor izr. prof. dr. Cene Bavec
Datum vnosa 31.07.2010, 23:05
Povzetek

Magistrska naloga obravnava pojav virtualnih organizacij ter princip zunanjega izvajanja storitev, globalizacije in razvoja informacijsko komunikacijskih tehnologij kot njihovega predpogoja. Poleg analitičnega pregleda literature relevantnih avtorjev zajema raziskava še empirični del, kjer smo predstavili rezultate statistične analize trditev, opredeljenih v vprašalniku za obe postavljeni temeljni hipotezi. Za potrebe raziskovanja smo uporabili analizo vrednotenja povprečnih vrednosti ocen ter analizo korelacijskih koeficientov bivariantne analize oz. kot dopolnilo še ANOVA analizo. Vzorec je zajemal 70 anketirancev iz 20-ih slovenskih podjetij, za katera je znano, da so funkcijo poslovne informatike izdvojila. Na podlagi analize smo obe hipotezi potrdili. Kljub temu da so rezultati pri nekaterih trditvah nasprotni, jih je na splošno premalo za ovržbo katere od hipotez. Vsebinsko je torej zunanji izvajalec kredibilen partner, ki zagotavlja stik z najnovejšo tehnologijo s področja IT storitev, s čimer posredno omogoča nastanek priložnosti za povečevanje stopnje virtualnosti svojih strank. Hkrati pa smo ugotovili, da je v anketiranih podjetjih zunanjemu izvajanju bolj naklonjen srednji kot pa vršni management.

Ključne besede

virtualizacija, zunanje izvajanje, IKT, organizacija, management, nad-zor, konkurenčnost, globalizacija, storitve

Leto izida - publikacije2009
Print