Naslov Primerjava uporabe IKT v evropskih šolah

DG INFSOC je objavil rezultate raziskave med EU25 o rabi IKT v osnovnih in srednjih šolah (empirica). Rezultati za Slovenijo večinoma niso najbolj vzpodbudni, saj se običajno nahaja precej pod povprečjem. Rezultati raziskave za Slovenijo se ujemajo z napovedmi oz. trendi, ki so jih kazale RIS raziskave v prejšnjih letih.

Če povzamemo za SLovenijio:

  • Slovenija ima izredno nadpovrečno infrastrukturo (šole s spletno stranjo, LAN, širokopasovnim dostopom) in ima tudi izredno visoko pripravljenost učiteljev za uporabo IKT
  • po drugi strani pa Slovenijia močno zaostaja za EU predvsem v pogledu rabe IKT v učilnici, pa tudi v razmerju PC/učenec

Evropska unija

96 % vseh šol v Evropi ima dostop do interneta, od tega ima 67 % šol širokopasovni dostop. Rezultati po državah pa so si precej različni. V skandinavskih državah, Estoniji, Malti in na Nizozemskem ima širokopasovni dostop 90 % šol, v skupini držav, med katere sodijo Grčija, Poljska, Ciper in Litva pa je delež takih šol 35 %. V Združenih državah Amerike je imelo leta 2003 širokopasovni dostop do interneta 95 % javnih šol. 

Število širokopasovnih povezav v Evropi sledi splošnemu deležu širokopasovnega dostopa, kar ne velja za Estonijo, Malto, Španijo in Slovenijo. Naštete države imajo višje deleže šol s širokopasovnim dostopom, kot deleže širokopasovnega dostopa na državni ravni. Na območjih z bolj gosto poselitvijo je več širokopasovnih priključkov kot na območjih z manj gosto poselitvijo, kar pa ni posledica manjše uporabe IKT, temveč neustrezne infrastrukture. 

90 % učiteljev uporablja internet za pripravo učnih ur, 74 % pa internet uporablja kot učni pripomoček. Tudi na tem področju se rezultati med državami precej razlikujejo. V Veliki Britaniji internet za 96 % učiteljev predstavlja učni pripomoček, v Latviji le za 35 %. Dobrih 80 % učiteljev meni, da so učenci ob uporabi interneta in računalnika bolj motivirani in pozorni. 

50 % učiteljev je, kot glavni razlog za neuporabo IKT, navedlo pomanjkanje računalnikov. 75 % učiteljev meni, da bi morala biti tehnična podpora in vzdrževanje v šolah nadgrajena, v povprečju ima manj kot polovica šol zagotovljeno pogodbeno izvajanje storitev vzdrževanja. V državah, kje je vključevanje IKT v učni proces na višji ravni (Velika Britanija, Nizozemska), je delež šol, ki imajo pogodbeno izvajanje storitev, višji. 

Slovenija

V Sloveniji uporabljajo internet vse šole. 85 % jih ima širokopasovni dostop, pri čemer je širokopasovni dostop večji v gosteje naseljenih področjih (93 %), kot v redkeje naseljenih (81 %). 93 % šol, ki uporablja računalnike za učenje jih uporablja v učilnicah. Vse šole imajo računalniške učilnice. Povprečno število računalnikov je 8 na 100 učencev, kar je pod evropskim povprečjem, ki znaša 11 na 100 učencev. 

V zadnjih 12 mesecih je 68 % učiteljev uporabilo računalnik med učnimi urami. 64 % učiteljev, ki uporabljajo računalnik ga uporablja v manj kot 10 % vseh ur in le 12 % uporablja računalnik v več kot polovici učnih ur. IKT uporabljajo bolj intenzivno starejši učitelji. 

32 % učiteljev še vedno ne uporablja računalnika med učnim urami. Glavni razlog je premajhno število računalnikov v šolah. 90 % učiteljev meni, da IKT pozitivno vpliva na učenje.

Podrobnejši rezultati in druge povezave:

Raziskava je bila spomladi 2006 izvedena v 25 državah članicah EU ter na Norveškem in Islandiji, zajela pa je več kot 10.000 učiteljev.

Datum 21.10.2006
Print