RIS poročila

Naslov E-kompetentni državljan Slovenije danes
Kazalo

 

I. E-KOMPETENTNI DRŽAVLJAN SLOVENIJE DANES

Uvod    3

Kazalo tabel    4

Kazalo slik    5

1.    E-znanja in e-veščine – ključni pojmi    7

2.    Stanje digitalne pismenosti in digitalne izključenosti    11

2.1.    Eurostat    11

2.1.1 Prvi digitalni razkorak oz. digitalna vključenost    12

2.1.2 Aktivnosti preko interneta    17

2.1.3 Načini pridobivanja e-kompetenc    21

2.1.4 Varnost na internetu    23

2.1.5. Uporaba IKT – podatki za Slovenijo (SURS) in problematika segmenta starejših    24

2.1.6 Osebne ovire posameznikov za uporabo interneta    28

2.1.    RIS: Razširitev metode časovne distance na problematiko digitalnih razkorakov (2005)    31

2.2.    RIS: Internet in slovenska država (2010)    32

2.3.    RIS: Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji (2010)    39

2.4.    RIS – Evalvacija stanja ter ukrepi za izboljšanje IKT pismenosti (2008)    41

2.5.    RIS: Šolajoči in uporaba IKT (2009)    51

2.6.    RIS: Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji (2009)    52

2.7.    E-izobraževanje (Vehovar 2007)    53

3.    Matrika ciljnih skupin, agentov in prioritet    58

3.1 Pregled potencialnih aktivnosti ponudnikov v ciljnih skupinah    60

Zaključek    63

Literatura in viri    64

Priloge    67

Priloga A: Podrobni sekundarni podatki (tabele in grafi)    67

Priloga B: Ostalo gradivo    75

II. DODATEK K POROČILU

Kazalo slik    2

Kazalo tabel    2

1. Starejši in izobrazba (Eurostat 2010)    4

2. Prilagoditev spletnih strani za starejše (2011)    14

3. RIS 2005 – Ovire pri starejših    16

4. Ovire za uporabo oz. dostop (RIS 2009) & posredni uporabniki    20

5. RIS 2008; IKT pismenost    33

6. Mednarodni projekt »Digital Literacy«    37

7. Dodatni sklepi in zaključki diskusije ob pregledu sekundarnih podatkov    38

Dodatni viri    39

Print