Naslov Socialno kognitivni vidiki motivov igranja »online« računalniških iger
Avtor Luka Kavčič
Leto 2011
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 04.12.2011, 19:34
Povzetek

V zadnjem desetletju smo bili priča velikemu razvoju na področju online računalniških iger, ki postajajo vedno bolj prisotna oblika zabave. Zato sem se lotil obravnave človeških motivov, ki vodijo posameznike k rabi tega relativno novega medija. V nalogi sem skušal na podlagi socialno kognitivne teorije ugotoviti kakšni so motivi za igranje takih iger in pojasniti rabo igranja online iger. Raziskovalni okvir je zajemal pojme kot so samoučinkovitost, pričakovani rezultati, pomanjkanje samoregulacije in navada. Anketiranci, ki sem jih pridobil s pomočjo spletnih forumov so bili naprošeni k izpolnitvi spletnega vprašalnika. Odgovore, ki sem jih prejel od anketirancev sem obdelal s faktorsko analizo, testom zanesljivosti, Pearsonovim koeficientom ter regresijsko analizo. Dobljene rezultate sem smiselno interpretiral in predstavil. Na podlagi analiz sem hipoteze, ki sem jih v začetku postavil, tudi preveril. V zaključku naloge sem povzel ugotovitve in skušal kritično ovrednotiti samo raziskovalno nalogo.

Podrobnosti

Diplomsko delo>>

Ključne besede

Socialno kognitivna teorija, samoučinkovitost, samoregulacija, pričakovani rezultati, online igre

Leto izida - publikacije2010