Naslov Prve primerjave Eurostata 2004: Slovenija - 521.000 rednih uporabnikov interneta

Eurostat je v bazi Cronos med drugim objavil tudi prve rezultate anket o IKT, ki je v državah EU potekala po enotni metodologiji spomladi 2004 (v Sloveniji je terensko zbiranje podatkov potekalo od 13.-26. aprila 2004). Podatki še niso zbrani za vse države EU, kljub temu si lahko ustvarimo vtis o položaju Slovenije. To je namreč prva uradna anketa, ki primerja IKT Slovenije z EU.

Delež "rednih" (to je tedenskih po opredelitvi Eurostata) uporabnikov interneta v populaciji 16-75 let kaže za Slovenijo razmeroma običajno sliko. Nakazuje pa se, da se od zadnjih primerljivih meritev FlashEurobarometer in SIBIS položaj Slovenije ni izboljšal, ampak se nadaljuje cca 2-letni zaostanek. Videti je tudi, da so nekatere druge države, ki so relevantne za primerjavo (npr. Avstrija) v zadnjem letu napredovale izredno hitro.

Slovenske podatke (33%) lahko preverimo iz rezultatov Statističnega urada, kjer razberemo 345 tisoč dnevnih in 176 tisoč tedenskih, skupaj 521 tisoč rednih uporabnikov, kar je 33% ciljne populacije 16-75 let.

Ocena se ujema - ne prihaja do statistično značilnih razlik - tudi z rezultati projekta RIS za to obdobje, kjer je bilo tedenskih uporabnikov 600 tisoč. Razlika nastaja predvsem zato, ker projekt RIS vključuje tudi šest dodatnih generacij v starosti 10-15 let, kjer je več kot 60,000 tedenskih uporabnikov.

Za leto 2003 Eurostat za Slovenijo sicer nima podatka, ker uradne ankete ni bilo, če pa upoštevamo siceršnjo oceno RIS o letni rasti števila uporabnikov 2003/2004 nekoliko pod 15%, potem je ocena za Slovenijo za leto 2003 v spodnji tabeli nekoliko nad 29%. Iz tega je razvidno, da je bila rast pri nas glede na razširjenost interneta nekoliko nižja glede na linearni trend na osnovi držav, za katere obstajajo podatki za obe leti. Upoštevati je namreč treba, da z naraščajočo penetracjo stopnje rasti hitro upadajo.

Država

2003

2004

eu15

38

:

dk

64

70

de

44

50

ee

:

45

gr

14

17

es

29

:

ie

25

:

it

25

:

cy

:

28

lt

20

26

lu

48

:

at

36

46

pt

22

:

si

:

33

fi

58

63

se

69

75

uk

46

49

is

75

77

no

66

:

tr

:

11

Tedenski uporabniki interneta v populaciji 16-74 (Vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004)

V pogledu širokopasovnega dostopa (kamor se ISDN ne šteje) gospodinjstev pa je bilo v Sloveniji z anketo Statističnega urada (zbiranje podatkov je potekalo 13.-26. aprila 2004) ocenjeno, da je 44 tisoč gospodinjstev z dostopom ADSL in 21 tisoč z drugim širokopasovnim dostopom (kabel itd). Skupno torej okoli 10% vseh gospodinjstev.

Država 2003 2004
dk 25 36
de 9 18
ee : 20
gr 1 0
ie 1 :
cy : 2
lt 2 4
lu 7 :
nl 20 :
at 10 16
pt 8 :
si : 10
fi 12 21
uk 11 :
is : 45
no 23 :
tr : 0
Delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom (Vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004)
Vir Europa.eu
Datum 04.12.2004