Naslov Eurostat 2004: Podjetja in internet v EU

Eurostat je v bazi Cronos objavil prve rezultate ankete o IKT, ki je potekala po enotni metodologiji v državah EU, spomladi 2004. V Sloveniji so podatke zbirali preko poštne ankete od 19. marca do konca aprila. Gre za prvo uradno anketo, ki primerja IKT Slovenije z ostalimi državami EU. Za nekatere države podatki še niso zbrani. Upoštevana so le podjetja z 10 in več zaposlenimi.

V Sloveniji ima dostop do interneta 93 % vseh podjetij. Prevladuje širokopasovni dostop, saj ga ima 66 % podjetij. Po deležu dostopa je Slovenija primerljiva z ostalimi razvitejšimi državami EU, medtem ko pri deležu širokopasovnega dostopa rahlo zaostaja. Glede na delež podjetij z lastno spletno stranjo, Slovenija zaostaja za večino obravnavanih EU držav, vendar je čisto v vrhu pri deležu podjetij, ki uporabljajo internet, saj si deli drugo mesto s Švedsko (na prvem je s 45 % Belgija). S 16 % podjetij, pri katerih zaposleni uporabljajo oddaljen dostop do IT sistemov podjetja, zaostajamo za razvitejšimi državami EU.

Preglednica št. 1: Podjetja in uporaba interneta – podatki za vsa podjetja , % (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004)

Država

Dostop do interneta

Širokopasovni dostop *

Lastna spletna stran

Uporabljajo intranet

Oddaljen dostop do IT

be

96

73

68

45

29

cz

90

36

61

22

4

dk

97

82

81

33

45

de

94

57

72

39

22

es

87

82

40

33

9

cy

82

43

45

33

16

lt

81

62

39

41

10

at

94

58

71

36

18

si

93

66

58

42

16

fi

97

73

75

36

31

se

96

78

82

42

39

*Le delež podjetij z dostopom do interneta

Vprašanja v anketi, ki odgovarjajo rezultatom tabele:

 • Ali ima vaše podjetje dostop do interneta?
 • Katere vrste internetnih povezav je imelo vaše podjetje januarja 2004?
 • Ali ima vaše podjetje svojo spletno stran (domačo stran)?
 • Ali ima vaše podjetje intranet?
 • Ali vaše podjetje zaposluje ljudi, ki del svojega delavnika (pol dneva na teden ali več) redno opravljajo zunaj prostorov podjetja (npr. doma) in imajo od tam dostop do sistema informacijske tehnologije podjetja?

Pri komuniciranju podjetij z državno upravo Slovenija zaostaja za razvitejšimi državami. Visok delež podjetij (34 %) pri nas opravi celoten postopek preko interneta, kar nas uvršča na drugo mesto za Avstrijo, ki ima delež 40 %. Na področju prenosa obrazcev in pridobivanja informacij zaostajamo za razvitejšimi državami, na področju pošiljanja obrazcev preko interneta pa je Slovenija v sredini.

Preglednica št. 2: Komuniciranje podjetij z državno upravo – podatki za vsa podjetja, % (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004) 

Država

Opravljanje celotnega postopka

Prenos obrazcev

Pridobivanje informacij

Pošiljanje obrazcev

be

14

42

49

26

cz

7

55

68

24

de

5

28

34

17

es

23

45

48

32

cy

6

24

35

11

lt

5

60

63

30

at

40

68

53

47

si

34

43

46

36

fi

25

84

88

61

se

17

87

90

53

Vprašanja v anketi, ki odgovarjajo rezultatom tabele:

 • Za katere vrste komuniciranja z organi državne uprave vaše podjetje uporablja internet?
  • za popolno vodenje elektronskega postopka (npr. vračanje izpolnjenih obrazcev z elektronskim plačilom; takšno storitev nudi AJPES pri poročanju o letnih rezultatih podjetja)
  • za pridobivanje obrazcev (npr. davčnih obrazcev)
  • za pridobivanje informacij
  • za vračanje izpolnjenih obrazcev

Delež podjetij, ki uporabljajo e-aplikacije za izobraževanje zaposlenih, nas uvršča v zgornjo polovico med obravnavanimi državami. Na prvem mestu je Ciper.

Preglednica št. 3: Delež podjetij, ki uporabljajo e-aplikacije za izobraževanje zaposlenih – vsa podjetja (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004) 

Država

%

be

14

dk

9

de

20

es

27

cy

49

lt

48

at

23

si

30

fi

32

se

19

Vprašanje v anketi, ki odgovarja rezultatom tabele:

 • Ali vaše podjetje kot uporabnik internetnih storitev, uporablja internet za izpoponjevanje in izobraževanje zaposlenih?

Preko interneta prejme naročilo 15 % podjetij v Sloveniji, pri tem je upoštevana tudi računalniška izmenjava podatkov (EDI). V primerjavi z drugimi obravnavanimi državami pomeni to znaten zaostanek. Pri prejemu plačil preko interneta imajo naša podjetja s 4 % večji delež, kot večina ostalih obravnavanih držav. Slovenska podjetja so bolj nezaupljiva do kupovanja preko interneta kot v večini ostalih držav.  

Preglednica št. 4: Prodaja preko interneta v letu 2003 – vsa podjetja, upoštevana tudi EDI, % (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004) 

Država

Transakcije preko interneta

Prejela naročilo preko interneta

Prejela plačilo preko interneta

Kupovala preko interneta

be

6,1

19

2

41

cz

5,9

11

2

19

dk

12,2

25

6

28

de

11,3

18

3

47

es

2,9

2

1

3

cy

 

5

2

14

lt

1,8

5

2

13

at

6,8

12

2

22

si

 

15

4

17

fi

12,7

17

3

19

se

11,2

20

4

38

Vprašanja v anketi, ki odgovarjajo rezultatom tabele:

 • (za prvi stolpec ni podatka o vprašanju)
 • Ali je vaše podjetje v letu 2003 prejelo naročila po internetu?
 • Ali je vaše podjetje za internetno prodajo v letu 2003 prejemalo plačila po internetu (elektronska plačila)?
 • Ali je vaše podjetje v letu 2003 naročilo izdelke ali storitve po internetu?

Po deležu podjetij z varnostnimi težavami, se Slovenija s 30 % uvršča v sredino. V vseh obravnavanih državah so podjetja imela največ težav z virusi. Deleži podjetij s težavami z virusi se večinoma gibljejo od 27 % do 33 %, izstopata le Nemčija s 23 % in Finska z 51 %.  

Preglednica št. 5: Delež podjetij, ki so v zadnjih 12 mesecih imela težave z varnostjo – vsa podjetja; možnih več odgovorov (vir: Eurostat, Raziskava o IKT, pomlad 2004)

Država

Varnostne težave

Nepooblaščen dostop

Izsiljevanje ali grožnje

Virusni napad

be

30

3

0

29

cz

29

2

2

27

dk

33

4

 

32

de

23

2

1

23

 
Vir Europa.eu
Datum 19.01.2005