RIS poročila

Naslov E-izobraževanje - podjetja: RIS 2005
Leto 2005
Uvod

Delež podjetij, ki so v preteklem letu svoje zaposlene poslala na kakršenkoli izobraževalni tečaj, znaša za velika podjetja 88%, za srednja 83%, za majhna 71% ter za mikro 44%.

Povzetek

Reprezentativna telefonska anketa RIS 2005, ki nadaljuje standardne ankete RIS od 1996, je bila izvedena med 713 slovenskimi podjetji v juniju 2005. Odgovarjali so vodje informatike ali direktorji. Stopnja odgovora za velika podjetja znaša 50%, za srednja 52%, za majhna 37% ter za mikro 33%.

Povzetek:

  • Delež podjetij, ki so v preteklem letu svoje zaposlene poslala na kakršenkoli izobraževalni tečaj, znaša za velika podjetja 88%, za srednja 83%, za majhna 71% ter za mikro 44%;
  • Med zaposlenimi v velikih podjetjih se jih je v preteklih 12 mesecih formalno izobraževalo 9%. Ta delež narašča z manjšanjem velikostne kategorije podjetij in doseže za mikro podjetja 16%. Za vsa podjetja (vzorčna ocena) znaša ta delež 11%, utežen na populacijo pa 16%;
  • Med zaposlenimi v slovenskih podjetjih je okoli odstotek takih, ki so se v preteklem letu izobraževali v tujini;
  • Delež podjetij, ki pojem e-izobraževanja poznajo, je najvišji med velikimi podjetji (76%), najmanjši pa pri mikro podjetjih (41%). Med podjetji v vzorcu je približno petina e-izobraževanje že uporabljala;
  • Med zaposlenimi, ki so se v preteklem letu izobraževali, se jih je v programih e-izobraževanja izobraževalo 10% (2% v velikih, 28% v malih). V preteklem letu se je e-izobraževalo okoli 1% vseh zaposlenih v slovenskih podjetjih;
  • Čeprav je le relativno nizek delež podjetij že uporabljal e-izobraževanje (deleži se gibljejo okrog 15%), pa zanimanje za to vrsto izobraževanja približno trikrat presega uporabo;
  • Dodati velja, da če podjetja vprašamo neposredno po internem e-izobraževanju in po on-line gradivu v okviru intraneta, o tem poroča 43% velikih in okrog petina srednjih, majhnih in mikro podjetij;
  • Podjetja, ki so zaposlene že e-izobraževala, poročajo, da e-izobraževanje uporabljajo predvsem za področje računalništva in informatike;
  • Nobeno od podjetij, ki z e-izobraževanjem že imajo izkušnje, ne poroča nezadovoljstva s tem načinom izobraževanja. Povprečna ocena zadovoljstva na lestvici od 1 do 5 je 3,6;
  • Podjetja se v veliki meri strinjajo (ocena 4,0 na lestvici od 1 do 5), da imajo njihovi zaposleni raje klasično kot pa e-izobraževanje ter da je pri e-izobraževanju privlačna predvsem fleksibilnost.

 

Print