RIS poročila

Naslov E-bančništvo: osebe in podjetja 2000
Leto 2000
Povzetek

 Gospodinjstva

  • V raziskavi RIS iz leta 1999 smo ugotovili, da je bančno poslovanje preko interneta uporabljalo 7% mesečnih uporabnikov, pri čemer je prednjačila SKB banka. V letu 2000 se je delež uporanbikov e-bančništva skoraj podvojil.
  • Bančno poslovanje preko interneta tako v začetku leta 2000 uporablja dobra desetina mesečnih uporabnikov. Večina ga uporablja pri Novi Ljubljanski banki (NLB) ter SKB banki, izstopa pa tudi delež Nove kreditne banke Maribor (NKBM).
  • Delež NLB se postopno bliža siceršnjemu – skoraj  polovičnemu - deležu, ki ga ima ta banka med uporabniki interneta.

·         Zadovoljstvo z bančnim poslovanjem je razmeroma visoko in so ga anketiranci v povprečju ocenili s 4,07 na lestvici od 1 (povsem nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen). Kljub majhnemu vzorcu pa lahko razberemo, da ima NLB ima nekoliko nižje zadovoljstvo kot druge banke.

  • Namere o bodoči uporabi bančnega poslovanja med mesečnimi uporabniki interneta so izredno visoke.

Podjetja

  • Slovenska podjetja so ob koncu leta 1999 le v manjšini že uporabljala informatizirane storitve plačilnega prometa prek bančnega sistema.
  • Do konca leta 1999 je to storilo skupno le 11% velikih, 8% srednjih in po 5% majhnih in mikro podjetij, k temu pa lahko prištejemo še 3-6% podjetij, ki tega še niso storila pred anketiranjem, vendar so nameravala še v letu 1999.
  • Večina podjetij namerava začeti uporabljati informatizirane storitve plačilnega prometa prek bančnega sistema v letu 2000, slaba petina pa celo kasneje.
  • Podjetja, ki te storitve že uporabljajo, pa so s tem v glavnem zadovoljna (povprečna ocena 4,2 na lestvici od 1 – zelo nezadovoljen – do 5 – zelo zadovoljen).
  • Konec leta 1999 se je nakazlovalo, da ima med podjetji SKB banka položaj banke, ki je najdlje uvedla e-bančništvo.

 

Print

Dostop do RIS poročila

Prenesite PDF