Naslov Merila in kazalci informacijske pismenosti v visokem šolstvu
Avtor Karmen Stopar et al.
Leto 2010
Vir

COBISS >>

Ustanova Zveza bibliotekarskih društev Slovenije
Datum vnosa 16.10.2010, 15:36
Povzetek

Z razvojem informacijske tehnologije in globalnim dostopom do množice elektronskih virov različnih oblik, vsebin in vrednosti je postal dostop do informacij sicer lažji, vedno pomembnejše pa postajajo sposobnosti in znanja, s pomočjo katerih lahko iz množice podatkov izluščimo prave in jih koristno uporabimo.

Informacijsko pismen študent je že nekaj časa strateški cilj visokošolskega izobraževanja na univerzah po celem svetu. Pomembno je, da v procesu univerzitetnega izobraževanja študentje pred vstopom na trg delovne sile razvijejo kritičen in etičen odnos do izbire in uporabe informacij in spretnosti ter znanja za upravljanje z njimi.

V Sloveniji se koncept informacijske pismenosti na nivoju visokega šolstva uveljavlja počasi. K počasnosti med drugim prispeva tudi dejstvo, da nimamo smernic oziroma meril za doseganje tega strateškega cilja. Leta 2006 je delovna skupina Sekcije za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije pripravila elaborat Izhodišča za uveljavljanje informacijske pismenosti na univerzah v Sloveniji. Nastal je v okviru Nacionalne strategije za razvoj pismenosti in njenega Akcijskega načrta za leto 2006.

V omenjenem elaboratu (str. 21) je kot prva naloga za pripravo programa razvoja informacijske pismenosti na univerzah v Sloveniji navedeno: "Pripraviti načela in standarde informacijske pismenosti ter kazalce znanja informacijske pismenosti študenta."

V razpravah o pripravi standardov (meril) informacijske pismenosti se je med člani delovne skupine izoblikovalo stališče, da morajo biti standardi primerljivi s standardi in smernicami razvitih informacijskih družb. Opremljeni morajo biti z nivoji zahtevnosti, ki bodo našim študentom zagotavljali primerljivo znanje, sposobnosti in spretnosti za delovanje doma in v globalnem svetu. Predstavljali naj bi podlago za načrtovanje in razvoj informacijske pismenosti za vse visokošolske ustanove. Pri pregledu tujih standardov in izhodišč njihovega nastanka se je delovna skupina odločila, da prevede standard ALA/ACRL ki ga praviloma povzema ali z manjšimi spremembami prilagaja svojim značilnostim večina držav, ki uvajajo informacijsko opismenjevanje.

Originalni standardi z naslovom "Information Literacy Competency Standards for Higher Education" so bili izdani leta 2000 v okviru Združenja visokošolskih in znanstvenih knjižnic (The Association of College and Research Libraries), ki je del Ameriškega bibliotekarskega združenja (American Library Association), ki je del Ameriškega bibliotekarskega združenja (American Library Association).

Avtorji izvirnih standardov so: Patricia Iannuzzi, Mike Eisenberg, Donald W. Farmer, Craig Gibson, Lori A. Goetsch, Barton Lessin, Bonnie Gratch Lindauer, Hannelore B. Rader, Oswald Ratteray in Althea H. Jenkins. Standarde smo prevedli iz originalne oblike, dopolnili pa tam, kjer je bilo zaradi razumevanja potrebno. V prevodu izvirnega dokumenta v slovenski jezik smo za izraz "standard" uporabili izraz "merilo".

Leto izida - publikacije2010
Print

Publikacije - Strokovni članki ()