Naslov Strukturni in upravljalski dejavniki kohezije, udeleženosti in zaupanja

Družbene strukture in procesi v skupinskih komunikacijskih prostorih na spletu, ki te prostore povzdignejo iz socilanih agregatov v družbeno formo, lahko imenujemo spletne skupnosti.

Pri tem se je potrebno osredotočiti na tri temeljna stičišča spletni hskupnosti- družbeno kohezijo, participacijo in zaupanje, ki omogočajo skupnoaastim njihovo reprodukvcijo in kontinuiteto, istočasno pa so tudi vir znanja, družbenih odnosov in identifilacije za člane.

Avtorja ponujata vpogled v procese regulacije in samopredstavitve, ki imajo odločilno vlogo pri vplivu na tri stičiščne elemente spletnih skupnosti.

Ponujata pojasnjevalni model, ki vzpostavlja vzročno-kavzalne odnose med nomenjenimi procesi, ponujata tudi predstavitev izčrpne operacionalizacije dejavnikov na ravni lastnosti skupnosti, ki izhajajo iz upravljalskih odločitev in onih, ki so rezultat družbene dinamike v skupnostih.

Vir: Petrič, Gregor in Petrovčič, Andraž. Strukturni in upravljalski dejavniki družbene kohezije, zaupanja in participacije v spletnih skupnostih. Družboslovne razprave, september 2008.

Datum 28.10.2008
Print