Naslov Storitve mobilne in fiksne telefonije v 4. četrtletju 2009

Obseg storitev mobilne telefonije se je v 4. četrtletju 2009 v primerjavi z enakim obdobjem leta 2008 povečal, obseg telefonskih storitev pa ni dosegel ravni iz 4. četrtletja 2008, piše SURS.

Mobilna telefonija: skupni promet večji za 13 %

Število klicev se je glede na 4. četrtletje 2008 povečalo za 3,5 %, skupni promet mobilne telefonije pa je bil večji za 13,1 %. K temu je prispeval le notranji promet, ki se je povečal za 13,6 %, medtem ko se je mednarodni promet zmanjšal za 1,5 %.

Skoraj dve tretjini prometa mobilne telefonije sta bili opravljeni znotraj istega omrežja, delež prometa v drugo mobilno omrežje v Sloveniji pa se je leta 2009 povečal na 27 %. V letu 2009 so uporabniki poslali skoraj milijardo sporočil SMS in več kot 20 milijonov sporočil MMS. V obeh primerih so jih vsaj 84 % poslali zasebni uporabniki (gospodinjstva).

Obseg prometa mobilne telefonije se je v zadnjih 5 letih povečeval povprečno za 8,4 % na leto. Promet v letu 2009 je – ob komaj zaznavnem povečanju števila klicev – za 12 % presegel raven iz leta 2008. S takim rezultatom promet iz mobilnih omrežij predstavlja že 70 % vsega telefonskega prometa. Z drugimi besedami mobilni promet pomeni več kot dvakratni obseg telefonskega prometa s fiksnih lokacij.

Število uporabnikov mobilnega omrežja se je od 2004 do 2009 povečevalo za poprečno 2,3 % letno. V zadnjih 3 letih se je delež poslovnih uporabnikov povečeval hitreje kot delež zasebnih uporabnikov, ki so konec leta 2009 predstavljali približno 80 % vseh uporabnikov.

Število naročnikov se povečuje na račun zmanjšanja števila uporabnikov predplačnikov, delež slednjih se je od decembra 2008 do decembra 2009 zmanjšal za skoraj 4 %.

Fiksna telefonija: 54 % povečanje števila VoIP priključkov

Obseg telefonskih storitev ni dosegel ravni iz 4. četrtletja 2008, saj je bilo manj tako domačih kot mednarodnih klicev. Skupni promet telefonskih storitev se je glede na 4. četrtletje 2008 manjšal za 14,2 %, v primerjavi s 3. četrtletjem 2009 pa je opaziti 4 % povečanje, kar je po upadanju v predhodnih četrtletjih nekaj pričakovanega.

Promet s fiksnih lokacij se je v obdobju od 2004 do 2009 zmanjševal v povprečju za 7,2 % na leto. Kljub temu pa se je v omenjenem obdobju število telefonskih priključkov na fiksnih lokacijah povečevalo za povprečno 2,5 % letno.

K temu so prispevali izključno novi priključki telefonije VoIP, ki so se v 4 četrtletju 2009 glede na enako obdobje leta 2008 povečali za 53,8 %. Število klasičnih analognih priključkov se je v 5-letnem obdobju zmanjševalo za povprečno 9,7 % na leto.

62 % celoletnega prometa je potekalo le v istem omrežju. Pogovori s fiksnih lokacij v druga domača fiksna omrežja – delež teh opazno narašča – so prispevali 21 % prometa. Manj obsežen je bil delež prometa s fiksnih lokacij v domača mobilna omrežja. Delež prometa v mednarodna omrežja pa je bil najnižji (7 %).

Vir: Lipovšek, Vida. Poštne storitve in elektronske komunikacijske storitve, Slovenija, 4. četrtletje 2009. SURS, 19.3.2010

Vir slike: Lol.ba

Vir SURS
Datum 10.05.2010
Print