Povezave

Naslov The Broadband Performance Index (BPI)
Datum 00.00.0000
Datum popravka 13.03.2009, 10:08
URL

http://ec.europa.eu/information_society/

Opis