RIS poročila

Naslov Digitalni razkorak 2009: Ovire pri uporabi interneta
Avtor Vehovar Vasja; Dolničar Vesna, Činkole Tina
Leto 2010
Uvod

 

O neuporabnikih interneta oz. tistih, ki interneta ne uporabljajo pogosto, lahko na nek način govorimo kot o depriviligirani skupini, saj ne more izkoriščati možnosti in storitev, ki jih nudi internet. Vedno pomembneje postaja razumeti, kje so razlogi za to, da se posamezniki ne odločajo za uporabo; ter na drugi strani prepoznati, kdo so tisti, ki imajo željo in motivacijo za uporabo interneta in kdo tisti, ki jih to sploh ne zanima.

Pomembno je torej upoštevati dejstvo, da sami neuporabniki niso homogena skupina, temveč skupina, v kateri najdemo osebe z različno možnostjo dostopa do interneta, motivacijo za rabo in znanjem. Šele z natančno analizo neuporabnikov lahko tako izoblikujemo strategije, ki bi pripomogle k večji rabi interneta med specifičnimi podskupinami neuporabnikov.

Povzetek

 

Ključne ugotovitve v poročilu so:

Med neuporabniki je vedno več tistih, starih med 46 in 60 let, ter oseb, ki imajo dokončano srednjo šolo ali manj, ter tudi žensk.

Med neuporabniki interneta se kažejo sledeči trendi za posamezne ovire:

  • Ovira skrbi me za varnost pri uporabi interneta v letu 2008 dosega povprečno oceno 3 (na skali 1-51), kar oviro uvršča na prvo mesto glede na pomembnost.

  • Ovira ustrezen računalnik je predrag dosega povprečje 3, sicer se kaže, da pomembnost te ovire skozi leta pada.

  • Pomembna je tudi ovira to me ne zanima (2.9), medtem ko oviri sem že prestar/a oz. premlad/a v povprečju pripisujejo oceno 2.5.

  • Ovira ne bi znal/a uporabljati v povprečju dosega oceno 2.7. Kaže se, da je bila to vedno ena izmed pomembnejših ovir, vendar je pomembnost med letoma 2005 in 2008 padla.

Demografsko lahko za neuporabnike rečemo da:

  • ženske, osebe z osnovno šolo ali manj, starejše od 60 let ter neaktivne osebe večino ovir zaznavajo v večji meri kot druge demografske

Med redkimi uporabniki interneta, tj. tistimi, ki internet uporabljajo manj kot mesečno, so trendi posameznih ovir sledeči (povprečne ocene se nanašajo na leto 2008):

  • Ovira skrbi me za varnost pri uporabi interneta dosega povprečno oceno 4.5 in je najpomembnejša od vseh ovir.

  • Pomembnost ovire ustrezen računalnik je predrag (povprečje 2) skozi leta pada.

  • Narašča pomen ovire to me ne zanima (2.6).

  • Ovira ne bi znal/a uporabljati v povprečju dosega oceno 2, ovira nimam dovolj časa pa 3; kot manj pomemben razlog za redko uporabo pa se kaže ovira sem že prestar/a oz. premlad/a (1.6).

Glede na demografijo se za redke uporabnike izkaže naslednje:

  • Za večino ovir velja, da jih kot pomembnejše ocenjujejo starejše ter neaktivne osebe.