Naslov Informacijska opora v hierarhičnem pristopu merjenja egocentričnih omrežij
Avtor Špela Pintar
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Valentina Hlebec
Datum vnosa 27.06.2010, 21:38
Povzetek

Naloga temelji na hierarhičnem pristopu merjenja egocentričnih omrežij, ki ga je razvila Toni Antonucci. Temelj tega pristopa je generator imen, ki ga predstavlja skica treh koncentričnih krogov. Ti trije krogi predstavljajo ljudi, ki so trenutno pomembni v življenju anketiranca, a mu niso nujno blizu. Glede na bližino anketiranec (ego) po krogih razvrsti člane svojega omrežja (alterje). Člani v notranjem krogu so najpomembnejši za ega in so mu emocionalno najbližje, medtem ko so tisti v zunanjem krogu zanj manj pomembni in emocionalno bolj oddaljeni. S pomočjo egocentričnih omrežij lahko merimo vse štiri razsežnosti socialne opore, vendar se bomo osredotočili zgolj na informacijsko oporo, ki naj bi jo nudili emocionalno bolj oddaljeni alterji. Teoretičnemu delu sledi pregled že narejenih raziskav in na koncu analiza sekundarnih podatkov, kjer smo primerjali velikost in sestavo informacijskega omrežja in tretjega kroga glede na spol, starost in izobrazbo ega. Glede na teorijo naj bi se tretji krog in informacijsko omrežje prekrivala, kar pomeni, da se isti alterji nahajajo tako v informacijskem omrežju kot v tretjem krogu omrežja, kar smo na koncu analize preverili tudi sami.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

egocentrično omrežje, informacijska opora, generator imen

Leto izida - publikacije2009