dostop do interneta

Slovenija (69%) je bila v letu 2011 po deležu uporabnikov interneta (ki so internet uporabili v opazovanem letu) pod povprečjem 27 držav članic Evropske Unije (73%). Več >>

Novice

Slovenija po deležu fiksnega širokopasovnega dostopa pod povprečjem EU

20.04.13

Januarja 2012 je imelo v Sloveniji dostop do fiksnega širokopasovnega omrežja 24,6% prebivalcev, kar je za 3,1 odstotne točke manj od povprečja EU.   >>

RIS poročila

E-kompetentni državljan Slovenije danes

15.06

Podrobnejša analiza pokaže, da je razvitost specifičnih e-kompetenc je v Sloveniji izrazito nad povprečjem EU v skoraj vseh segmentih, razen pri starejših od 55 let, ki zaostajajo v vseh pogledih in tudi znižujejo primerjalni položaj Slovenije.   >>

Digitalni razkorak 2010

30.05

Internet še vedno v večji meri uporabljajo moški, mlajše osebe ter višje izobraženi, vendar se razlika zmanjšuje. Večino razlogov za neuporabo interneta v večji meri zaznavajo ženske, starejše osebe in manj izobraženi. Govorimo lahko o štirih skupinah neuporabnikov interneta, ki se razlikujejo predvsem glede na zanimanje za uporabo interneta, znanje pri uporabi ter skrb za varnost.   >>

Internet in slovenska država 2010

18.11

V primerjavi s prejšnjimi leti ni večjih razlik, saj je polovica vprašanih mnenja, da je slovenska država dobro poskrbela za razvoj interneta. Vprašani področju razvoja interneta, poleg gradnje avtocest, pripisujejo visoko prioriteto.   >>

Eurostat 2008: Primerjava Slovenije z EU

23.03

Glede mesečne uporabe interneta Slovenija vsa leta opazovanja (2003-2008) pod povprečjem EU ter pod povprečjem Estonije in Avstrije, ki imata v povprečju več mesečnih uporabnikov kot je povprečje EU.   >>

Kvalitativna raziskava med učitelji in ravnatelji

19.03

Prednosti uporabe IKT v šolah, ki jih vidijo ravnatelji: prihranek časa za uporabnike, racionalizacija poslovanja šol, učinkovitejše zbiranje in uporaba podatkov, zanimivejši in pestrejši proces učenja za otroke, stvari so narejene za daljši čas (priprav ni potrebno vsako leto pisati na roko, lahko jih le obnovijo, dopolnijo) in hitrejši pretok informacij in večja dostopnost.  >>