Število uporabnikov

Preglednica 1: Ocena števila uporabnikov interneta v Sloveniji v celotni populaciji - oktober 2008 (SURS):

 

Ocena števila uporabnikov interneta v Sloveniji v celotni populaciji - oktober 2007 (RIS):

  • Za internetne uporabnike se je izreklo 66 % vprašanih v populaciji od 12 do 65 let.
  • Ocenjujemo, da je v populaciji od 10-75 let 63% uporabnikov interneta oziroma 1.057.893 prebivalcev.
  • Med uporabniki interneta je največji delež dnevnih uporabnikov interneta – 58% jih internet uporablja večkrat dnevno, dve desetini vprašanih, pa internet uporablja skoraj vsak dan.
  • Ugotavljamo, da so najpogostejši (internet uporablja večkrat dnevno) uporabniki interneta mladi (12-29 let). S starostjo delež pogostih uporabnikov interneta močno upada.
  • Glede na izobrazbo vprašanih ugotavljamo, da so najpogostejši uporabniki tisti, ki imajo dokončano univerzo – med temi je kar 75% takih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, sledijo jim respondenti z dokončano višjo oziroma visoko šolo (51%).
  • v letu 2006 je bil po podatkih Eurostata delež slovenskih tedenskih uporabnikov enak povprečnemu deležu tedenskih uporabnikov EU25 (47%), ugotavljamo pa, da v letu 2007,Slovenija z 49% tedenskih uporabnikov ponovno zaostaja za povprečjem EU25 (53%) v populaciji 16 do 74 let, še bolj pa zaostaja za EU15 (55%).

Podatki SURSa za leto 2007 se nekoliko razlikujejo od podatkov RISa. RIS beleži 120.000 več dnevnih obiskov, 97.000 več tedenski obiskov ter 120.000 več dnevnih obiskov. Mesečnih uporabnikov interneta je po podatkih SURSA 927.000 oziroma 55% populacije. Po podatkih dobljenih z anketo RIS je mesečnih uporabnikov 62% oziroma 1.040.000. Do razlik prihaja zaradi različne metodologije merjenja. 

Preglednica 2: Ocene deleža uporabnikov interneta v celotni populaciji (osebe, ki so že uporabljale internet – uporaba interneta preko osebnega računalnika) – ocene (SURS, september 2007):

Preglednica 3: Ocene deleža uporabnikov interneta v celotni populaciji (osebe, ki so že uporabljale internet – uporaba interneta preko osebnega računalnika) – ocene (RIS, oktober 2007):

RIS poročilo: Uporaba interneta 2007 >>

Ocena števila uporabnikov interneta v svetu - marec 2008 (Internet World stats):

Preglednica 4: ocena števila uporabnikov interneta v svetu, delež uporabnikov v posamezni regiji ter rast uporabe interneta od leta 2000 do 2008 (marec 2008, vir: InternetWorldStats):

Stran si je ogledalo 26587 obiskovalcev