Naslov Med simbolnimi pomeni in realnimi praksami mobilnega vsakdanjika
Avtor Oblak-Črnič, Tanja
Leto 2007
Datum vnosa 30.11.2009, 23:40
Povzetek

Mobilni telefon je več kot tehnično orodje – je simbol varnosti, dosegljivosti, osebne priljubljenosti, estetskega okusa. Kot osebna komunikacijska tehnologija je pomenljiv ravno v luči simbolno dodanih vrednosti, ki so družbeno in ne le tehnično pogojene. Zato se prispevek na dveh med seboj povezanih ravneh sprašuje o pomenih, ki jih sooblikujejo uporabniki mobilne telefonije: najprej prikazuje analizo na ravni odnosov uporabnikov do kulturne potrošnje telefona, nato pa še na ravni posameznikovih osebnih praks. Pri tem se avtorica vpraša, v kolikšni meri so razlike v dodeljenih pomenih odraz generacijskih ločnic, ki so procesu domestifikacije tehnologij v zasebni sferi tako rekoč inherentne. Ker je mesto mobilne telefonije v življenju posameznika pogojeno s simbolno umestitvijo v vsakdanji ritem, izhajamo iz teze, da zahteva raziskovanje učinkov mobilne telefonije vpogled v »simbolne svetove« uporabnikov, v njihovo razlago odzivov ter morebitnih pričakovanj, ki jih vzpostavljajo do teh izjemno razširjenih aparatov. Zato je prispevek usmerjen v simbolno izražene okvire, vzpostavljene na ravni individualnih rab, znotraj katerih se mobilna telefonija udomačuje. Ta poudarek avtorica izpostavi z namenom, da opozori na paleto raznoterih pojmovanj o vlogi mobilnih telefonov v vsakdanjem življenju, ki jih prek utemeljevanja »pravilnih« vzorcev potrošnje mobilnega telefona izpostavljajo uporabniki sami.

Možne simbolne okvire individualnih rab, ki trčijo od t. i. strogo funkcionalnih do mehkejših, t. i. hiperekspresivnih pomenov, razkriva s pomočjo drugih primerljivih študij in v ta namen posebej izvedene empirične kvantitativne analize na reprezentativnem vzorcu slovenskih uporabnikov. Ugotavlja, da je med Slovenci način prisvajanja mobilne telefonije simbolno razpršen, toda še vedno na stopnji prvotnih, bolj funkcionalno in instrumentalno določenih rab, čeprav se v danem časovnem obdobju izrisujejo tudi jasni vzorci, ki instrumentalnost presegajo. Poudarjanje pomena mobilne ekspresivnosti skozi interakcijske in estetske simbolne elemente mobilne telefonije pa je razširjeno predvsem med najmlajšimi potrošniki.

Podrobnosti

PDF

Ključne besede

Mobilni telefon, uporabniki, vsakdanje življenje, komuniciranje, družbena interakcija

Print