RIS poročila

Naslov Digitalni razkorak 2009: Ovire pri uporabi interneta
Kazalo

 

KLJUČNE UGOTOVITVE.....3

1 ANALIZA RAZISKAVE RIS 2008.....8

1.1 (Ne)raba interneta....8

1.2 Ovire med neuporabniki interneta....13

1.3 Ovire med mesečnimi uporabniki interneta.....20

1.4 Primerjava ovir med uporabniki in neuporabniki.....25

1.5 Skupine (ne)uporabnikov interneta.....26

2 Časovna primerjava – podatki RIS.....33

2.1 Neuporabniki interneta skozi čas.....33

2.2 Ovire med neuporabniki interneta.....36

2.2.1 Splošna analiza pomembnosti ovir.....36

2.2.2 Pomembnost ovir glede na demografske značilnosti.....39

Spol.....42

Starost.....47

Izobrazba.....52

2.3 Ovire med uporabniki interneta.....56

2.3.1 Splošna analiza pomembnosti ovir.....56

2.3.2 Pomembnost ovir glede na demografske značilnosti.....60

Spol.....63

Starost.....69

Izobrazba.....75

3 Analiza podatkov SURS 2008.....82

3.1 Razlogi za nedostop do interneta od doma.....82

3.2 Demografske značilnosti oseb brez dostopa do interneta.....83

3.3 Skupine oseb brez dostopa do interneta glede na starost.....85

4 Analiza podatkov Eurostat in Eurobarometer.....100

4.1 Eurobarometer.....102

4.2 Eurostat.....105

4.3 Primerjava podatkov Eurostat in Eurobarometer (2006 in 2008).....108

5 Strinjanje s trditvami o internetu.....112

6 Metodološke opombe.....115

6.1 Originalno poimenovanje Eurostat in Eurobarometer.....115

6.2 Opombe pri primerjavi.....117

7 PRILOGE.....119

7.1 Metodologija.....119

7.1.1 Priprava vzorca in zbiranje podatkov.....119

7.1.2 Merski inštrument.....120

7.2 Opis vzorca.....121

8 KAZALO TABEL.....124

9 KAZALO SLIK.....126

Print