RIS poročila

Naslov IKT v podjetjih - RIS 2005
Kazalo

1 Metodologija

1.1 Vprašalnik in potek anketiranja

1.2 Vzorčni okvir

1.3 Identifikacija enot

1.4 Manjkajoče enote

1.5 Kategorije manjkajočih enot

1.6 Vzorčne napake in kritične podskupine

2 Splošno o podjetjih

2.1 Lokacija

2.2 Število zunanjih sodelavcev

2.3 Prihodki

2.3.1 Prihodki od končnih potrošnikov

2.3.2 V tujini ustvarjeni prihodki

2.3.3 Prihodki, ustvarjeni med državami EU

2.4 Funkcija respondenta v organizaciji

2.5 Sedež organizacije

2.6 Zanimanje za rezultate ankete

2.7 Pripravljenost za sodelovanje v WWW anketi

3 Uporabniki računalniške opreme

3.1 Delež zaposlenih, ki uporabljajo računalniško opremo

3.2 Delež zunanjih sodelavcev, ki uporabljajo računalniško opremo

3.3 Število računalnikov v podjetju

3.4 Zaposleni z dostopom do interneta

3.5 Delež zaposlenih z dostopom do interneta

4 Predstavitvene strani podjetij

4.1 Podjetja s predstavitveno stranjo

4.2 Spletne strani za ljudi s posebnimi potrebami

4.3 Prenova spletnega mesta

4.4 Snovanje spletnega mesta

5 Programska oprema

5.1 Sistemska programska oprema

5.2 Platforma LINUX

6 E-poslovanje

6.1 Uporaba e-poslovanja

6.2 Ravni uporabe e-poslovanja

6.3 Integriranost aplikacij e-poslovanja

7 E-business watch

7.1 Podjetja z novim izdelkom oz. storitvijo

7.2 IKT ter zunanji sodelavci

7.3 Sistemi za upravljanje informacij

7.4 E-izobraževanje na intranetu in internetu

7.5 Uporaba odprtokodnih aplikacij

8 Telekomunikacije

8.1 Povezava med poslovalnicami

8.2 Internetna telefonija

8.3 Delež uporabe internetne telefonije

8.4 Telefonski sistem

8.5 Načrtovanje IP telefonske centrale

8.6 Najverjetnejši ponudnik

8.7 Sistemi za videokonference

8.7.1 Namizni in sobni sistemi

8.7.2 ISDN ter IP povezava

8.7.3 Število zaposlenih, ki uporabljajo videokonference

8.8 Obveščanje preko elektronskih medijev

9 Prilogi

A) Šifrant institucionalnih sektorjev

B) Šifrant organizacijskih oblik poslovnih subjektov

 

  • KAZALO TABEL

Tabela 1: Vzorčni okvir (RIS 2005)

Tabela 2: Število enot v vzorcu, število neidentificiranih enot in število identificiranih enot (RIS 2005)

Tabela 3: Število identificiranih, neustreznih enot, neodgovorov, odgovorov ter stopnji odgovorov in anketiranja (RIS 2005)

Tabela 4: Število neidentificiranih enot, neustreznih enot, neodgovorov in odgovorov glede na velikost podjetja (RIS 2005)

Tabela 5: Število klicev, ki so jih opravili anketarji – velja za podjetja, ki so tudi po koncu izvajanja ankete še vedno uvrščena v kategorijo »naročen klic« (RIS 2005)

Tabela 6: Razmerje med številom opravljenih anket ter številom zavrnitev v obdobju 2000 – 2005 (RIS 2000, RIS 2002, RIS 2005)

Tabela 7: Delež dohodkov, ustvarjen s proizvodi in storitvami za končne potrošnike (RIS 2005)

Tabela 8: Delež dohodkov, ustvarjen v tujini (RIS 2005)

Tabela 9: : Ali lahko ocenite, kolikšen delež prihodkov podjetja v letu 2005 predstavljajo prihodki ustvarjeni v tujini? – vključen tudi odgovor »ne vem« (RIS 2005, n=37, 58, 39, 51; RIS 2002, n=210, 203, 210, 198; RIS 2000, n=67, 92, 79, 86)

Tabela 10: Prihodki, ustvarjeni med državami EU, kot delež prihodkov, ustvarjenih v tujini (RIS 2005)

Tabela 11: Dva načina izračuna deleža zunanjih sodelavcev, ki uporabljajo računalniško opremo – velja za podjetja z zunanjimi sodelavci (RIS 2005)

Tabela 12: Koliko osebnih računalnikov imate v vašem podjetju? (RIS 2005)

Tabela 13: Koliko osebnih računalnikov imate v vašem podjetju? – podatki za leto 2002 (RIS 2002)

Tabela 14: »Se vaše podjetje predstavlja na spletnih straneh?« – vzorčne frekvence (RIS 2005)

Tabela 15: Ključ za uteževanje podatkov na populacijo (RIS 2005)

Tabela 16: »Se vaše podjetje predstavlja na spletnih straneh?« – populacijska utež (RIS 2005)

Tabela 17: Pomembnost vloge skupin pri vsebinski in konceptualni zasnovi spletne strani (RIS 2005)

Tabela 18: »Katere od navedenih platform oziroma okolij sistemske programske opreme uporabljate?« - možnih več odgovorov (RIS 2005, n=21, 63, 46, 46)

Tabela 19: Odgovori na odprto vprašanje o uporabi sistemske programske opreme (RIS 2005)

Tabela 20: Odgovori na odprto vprašanje o uporabi sistemske programske opreme iz leta 2001 (RIS 2001)

Tabela 21: »Kakšen odstotek domačih telefonskih pogovorov in faksov opravljate (boste opravljali) prek Interneta?« - podjetja, ki internetno telefonijo uporabljajo ali pripravljajo (RIS 2005)

Tabela 22: »Kakšen odstotek mednarodnih telefonskih pogovorov in faksov opravljate (boste opravljali) prek Interneta?« - podjetja, ki internetno telefonijo uporabljajo ali pripravljajo (RIS 2005)

Tabela 23: »Katero podjetje bo najbolj verjetni ponudnik IP telefonije?« - odgovori na odprto vprašanje (RIS 2005)

 

  • KAZALO SLIK

Slika 1: Ali se vaše podjetje nahaja na eni lokaciji ali na več geografskih lokacijah? (RIS 2005, n= 123, 255, 159, 190; RIS 2002, n=65, 46, 59, 51; RIS 2000, n=63, 99, 64, 88; RIS 1999, n=70, 96, 80, 99)

Slika 2: Delež zunanjih sodelavcev glede na zaposlene v podjetju (RIS 2005, n=28, 54, 38,47; RIS 2002, n=66, 48, 62, 52; RIS 2000, n=41, 82, 57, 79; RIS 1999, n=77, 73, 89, 68)

Slika 3: Bi lahko na koncu ocenili še, kolikšen delež vseh prihodkov v letu 2005 bo vaše podjetje ustvarilo s proizvodi in storitvami za končne potrošnike (in ne za organizacije in podjetja)? (RIS 2005, n=28, 48, 34, 43; RIS 2002, n=183, 164, 166, 170; RIS 2000, n=38, 59, 51, 65; RIS 1999, n=84, 90, 72, 56)

Slika 4: Bi lahko na koncu ocenili še, kolikšen delež vseh prihodkov v letu 2005 bo vaše podjetje ustvarilo s proizvodi in storitvami za končne potrošnike (in ne za organizacije in podjetja)? – vključen tudi odgovor »ne vem« (RIS 2005, n=37, 58, 39, 51; RIS 2002, n=210, 203, 210, 198; RIS 2000, n=67, 92, 79, 86)

Slika 5: Ali lahko ocenite, kolikšen delež prihodkov podjetja v letu 2005 predstavljajo prihodki ustvarjeni v tujini? ( RIS 2005, n= 29, 50, 31, 45; RIS 2002, n=210, 182, 199, 190; RIS 2000, n=38, 58, 49, 65, RIS 1999, n=99, 107, 83, 69)

Slika 6: Kolikšen delež dohodkov iz tujine v letu 2005 predstavljajo dohodki ustvarjeni med državami članicami evropske unije? – velja za podjetja, ki vsaj del dohodka ustvarijo v tujini (RIS 2005, n=21, 29, 15, 16; RIS 2002, n=128, 110, 83, 62; RIS 2000, n=32, 39, 25, 26; RIS 1999, n=67, 69, 41, 28)

Slika 7: Kolikšen delež dohodkov iz tujine v letu 2005 predstavljajo dohodki ustvarjeni med državami članicami evropske unije? – velja za podjetja, ki vsaj del dohodka ustvarijo v tujini, vključen tudi odgovor »ne vem« (RIS 2005, n=31, 37, 24, 22; RIS 2002, n=128, 110, 83, 62; RIS 2000, n=53, 59, 38, 34)

Slika 8: »Kakšna je vaša funkcija v organizaciji?« ( RIS 2005, n=123, 255, 159, 190; RIS 2002, n=258, 197, 205, 187; RIS 2000, n=209, 257, 231, 258; RIS 1999, n=285, 266, 266, 205) 27

Slika 9: Ali je vaše podjetje…? (RIS 2005, n=37, 58, 39, 51; RIS 2002, n=62, 46, 58, 50)

Slika 10: Vas zanimajo rezultati te ankete? – delež odgovorov 'da' (RIS 2005, n=123, 255, 159, 190; RIS 2002, n=261, 200, 209, 196; RIS 2000, n=210, 256, 229, 251; RIS 1999, n=284, 264, 262, 194, RIS 1998; n=314, 533, 344, 458)

Slika 11: Vsem, ki ste sodelovali v anketi, bomo po e-mailu poslali pregled rezultatov. Če želite prejeti rezultate, nam prosim zaupajte vaš e-mail. – delež podjetij, ki so dala e-mail naslov (RIS 2005, n=123, 255, 159, 190)

Slika 12: Podobne ankete bomo v prihodnosti izvajali tudi po internetu. Ali bi bili pripravljeni tudi takrat sodelovati v kakšni anketi? – delež odgovorov 'da' (RIS 2005, n=123, 255, 159, 188; RIS 2002, n=261, 200, 209, 196; RIS 2000, n=209, 257, 231, 258; RIS 1999, n=279, 260, 256, 188, RIS 1998)

Slika 13: Delež rednih uporabnikov računalniške opreme med vsemi zaposlenimi v podjetjih (RIS 2005, n=122, 255, 157, 181)

Slika 14: Podjetja glede na delež rednih uporabnikov računalniške opreme med zaposlenimi (RIS 2005, n=122, 255, 157, 181)

Slika 15: Delež zunanjih sodelavcev, ki pri delu redno uporabljajo računalniško opremo – velja za podjetja z zunanjimi sodelavci (RIS, n=29, 21, 33, 20)

Slika 16: Delež zunanjih sodelavcev, ki pri delu redno uporabljajo računalniško opremo – velja za podjetja z zunanjimi sodelavci (RIS, n=29, 21, 33, 20)

Slika 17: »Koliko zaposlenih v vaši organizaciji ima dostop do interneta?« deleži odgovorov urejeni v kategorije (RIS 2005, n=21, 63, 46, 46)

Slika 18: Delež zaposlenih z dostopom do interneta, med podjetji, ki imajo internet (RIS 2005, n=21, 63, 46, 44)

Slika 19: Ali se vaša organizacija predstavlja na spletnih straneh? (RIS 2005 n=123, 254, 157, 186)

Slika 20: Ali se vaše podjetje predstavlja na spletnih straneh? (RIS 1998, n=301, 468, 293, 357; RIS 1999, n=283, 252, 239, 155; RIS 2000, n=209, 254, 215, 229; RIS 2002, n=74,53, 47, 58; RIS 2005, n=123, 254, 157, 186 )

Slika 21: Ali se vaše podjetje predstavlja na spletnih straneh? – delež odgovorov DA (RIS 1998, n=301, 468, 293, 357; RIS 1999, n=283, 252, 239, 155; RIS 2000, n=209, 254, 215, 229; RIS 2002, n=74,53, 47, 58; RIS 2005, n=123, 254, 157, 186 )

Slika 22: Ali je spletna stran vašega podjetja kakorkoli prilagojena invalidom oziroma ljudem s posebnimi potrebami? (RIS 2005, n=29, 67, 18, 21)

Slika 23: Ali je spletna stran vašega podjetja zasnovana tako, da omogoča pregledovanje tudi invalidom oziroma ljudem s posebnimi potrebami? (RIS 2002, n= 17, 23, 25, 46)

Slika 24: Ali načrtujete večjo prenovo spletne strani vaše organizacije? (RIS 2005, n=30, 72, 22, 22)

Slika 25: Kako pomembno vlogo imajo pri vsebinski in konceptualni zasnovi spletne strani naslednje skupine? (RIS 2005)

Slika 26: Kako pomembno vlogo imajo pri vsebinski in konceptualni zasnovi spletne strani naslednje skupine? – deleži odgovorov (RIS 2005)

Slika 27: Kako pomembno vlogo imajo pri vsebinski in konceptualni zasnovi spletne strani naslednje skupine? (RIS 2005, n=30, 74, 23, 22)

Slika 28: Kako pomembno vlogo imajo pri vsebinski in konceptualni zasnovi spletne strani naslednje skupine? – deleži odgovorov (RIS 2005, n=30, 74, 23, 22) 52

Slika 29: Uporaba sistemske programske opreme glede na velikost podjetja (RIS 2005, n=21, 63, 46, 46)

Slika 30: Uporaba sistemske programske opreme glede na velikost podjetja – populacijske ocene (RIS 2005)

Slika 31: Uporaba sistemske programske opreme glede na velikost podjetja – populacijske ocene (RIS 2005, n=21, 63, 46, 46; RIS 2002, n=114, 66, 87, 80)

Slika 32: »Ali ste razmišljali o uporabi Linux-a?« (RIS 2005, n=21, 62, 46, 46)

Slika 33: »Ali ste razmišljali o uporabi Linux-a?« - podatki za leto 2001 (RIS 2001, n=23, 76, 66, 86, 79)

Slika 34: »Ali uporabljate e-poslovanje?« - deleži odgovorov (RIS 2005, n=21, 63, 46, 46)

Slika 35: Na katerih ravneh uporabljate elektronsko poslovanje? - deleži odgovorov (RIS 2005, n=13, 47, 37, 34)

Slika 36: Ali so aplikacije e-poslovanja integrirane? (RIS 2005 n=13, 46, 25, 25) 62

Slika 37: Ali ste v preteklih 12 mesecih v vašem podjetju lansirali kakršenkoli nov ali bistveno izboljšan izdelek oziroma storitev na tržišče? (RIS 2005, n=29, 46, 31, 54)

Slika 38: »Ali ste v vaši organizaciji na katerem od naslednjih področij IKT dodelili delo zunanjim izvajalcem?« - deleži odgovorov (RIS 2005, n=160)

Slika 39: »Ali ste v vaši organizaciji na katerem od naslednjih področij IKT dodelili delo zunanjim izvajalcem?« - deleži odgovorov glede na velikost (RIS 2005, n=30, 46, 30, 54)

Slika 40: »Ali v vaši organizaciji uporabljate katerega od naslednjih sistemov oz. aplikacij za management informacij?« - deleži odgovorov (RIS 2005 n=160)

Slika 41: Slika 42: »Ali v vaši organizaciji uporabljate katerega od naslednjih sistemov oz. aplikacij za management informacij?« - deleži odgovorov glede na velikost podjetja (RIS 2005 n=30, 46, 30, 54)

Slika 43: Uporaba e-izobraževanja na intranetu in internetu – deleži odgovorov (RIS 2005 n=30, 46, 30, 54)

Slika 44: Uporaba odprtokodnih programskih aplikacij – deleži odgovorov (RIS 2005 n=160)

Slika 45: Uporaba odprtokodnih programskih aplikacij – deleži odgovorov (RIS 2005 n=30, 46, 30, 54)

Slika 46: Ali pri povezavi med vašimi poslovalnicami uporabljate za prenos podatkov? – podjetja z dvema lokacijama ali več, deleži odgovorov (RIS 2005, n=5, 14, 31, 16)

Slika 47: »Ali - vsaj poskusno - že uporabljate internet telefonijo?« - deleži odgovorov (RIS 2005, n=21, 63, 45, 46)

Slika 48: »Kakšen telefonski sistem imate v organizaciji?« - deleži odgovorov (RIS 2005, n=21, 59, 45, 45)

Slika 49: »Ali ste že razmišljali o IP telefonski centrali?« - podjetja z drugimi vrstami central (RIS 2005, n=20, 54, 44, 45)

Slika 50: »Ali imate sisteme za videokonference?« - deleži odgovorov (RIS 2005, n=21, 63, 46, 46)

Slika 51: »Ali gre za namizne ali sobne sisteme?« – delež odgovorov (RIS 2005, n=8, 7, 2)

Slika 52: »Ali gre za ISDN ali IP povezavo?« – delež odgovorov (RIS 2005, n=8, 7, 2)

Slika 53: Koliko oseb v podjetju uporablja/bo uporabljalo te sisteme? – delež odgovorov (n=7, 6, 2)

Slika 54: »Ali menite, da bi lahko za posredovanje poslovnih informacij vašega podjetja (npr. informacije o znižanjih, posebnih ponudbah...) uporabljali katerega od naslednjih elektronskih medijev?« - deleži odgovorov, vzorčne ocene (RIS 2005, n=176)

Slika 55: »Ali menite, da bi lahko za posredovanje poslovnih informacij vašega podjetja (npr. informacije o znižanjih, posebnih ponudbah...) uporabljali katerega od naslednjih elektronskih medijev?« - deleži odgovorov, vzorčne ocene (RIS 2005, n=21, 63, 45, 46)

 

 

Print