Amnesty International

Link: http://www.amnesty.org

Zgornji podatki so lahko zastareli.