Naslov RIS 2007: število uporabnikov, trendi in primerjave

Objavljeno je končno poročilo o uporabi interneta RIS  2007. Po podatkih RIS je bilo leta 2007 v Sloveniji 942.500 rednih uporabnikov interneta v starosti od 16 do 75 let. Nekaj manj jih je po podatkih Statističnega urada (SURS) – 907.000. Razlika nastaja zaradi določenega precenjevanja števila uporabnikov s strani RIS, nastaja pa zaradi metodologije telefonskega anketiranja.

V spodnji tabeli je prikazano število uporabnikov, ki so internet uporabljali v zadnjih treh mesecih od leta 1996 do leta 2007 ter število mesečnih in tedenskih uporabnikov v starosti od 10 do 75 let.

Preglednica 1: Absolutno število uporabnikov interneta od leta 1996 do leta 2007 v populaciji 16-75 let: RIS in SURS (v tisočih)

 

Preglednica 2: Absolutno število uporabnikov interneta od leta 1996 do leta 2007 v populaciji od 10 do 75 let: RIS in SURS (v tisočih)

Slika 1: Deleži PC uporabnikov interneta v populaciji 10 do 75 let (RIS 1996 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

Iz zgornje slike je razviden porast deleža uporabnikov interneta, pri tem opažamo, da najhitreje  narašča tedenska in mesečna uporaba interneta.

Slika 2: Deleži PC uporabnikov interneta v populaciji 10 do 75 let (SURS 2005 – 2007)

 

 

 

 

 

 

Slika 2 prikazuje deleže uporabnikov interneta po podatkih SURS za zadnja tri leta. Deleži sicer naraščajo, vendar vidimo, da je naraščanje števila uporabnikov relativno umirjeno, v grobem le okoli 5 % letno, in se upočasnjuje.

Podatki Eurostata kažejo, da je da je Slovenija glede uporabe interneta ves čas nekoliko pod  povprečjem EU 25. Če primerjamo kategorijo »uporabljal v zadnjih treh mesecih« ugotovimo, da se je Slovenija povprečju EU 25 še najbolj približala med leti 2005 in 2006, v letu 2007 pa je razlika spet večja. Izjema je kategorija »uporablja skoraj vsak dan«, kjer so razlike manjše, v letu 2006 pa je bil povprečni delež dnevnih uporabnikov v Sloveniji višji kot v EU 25. 

Slika 3: Primerjava deležev PC uporabnikov interneta v Sloveniji in EU25 v  populaciji 16 do 74 let (Eurostat 2004 – 2007)

 

 

 

 

 

 

Slika 4: Tedenski uporabniki interneta – Slovenija države EU (2003-2007)

 

 

 

 

 

 

Slika 4  prikazuje deleže tedenskih uporabnikov v Sloveniji in v nekaterih primerljivih državah EU med leti 2003 in 2007. Vidimo, da ima  vsa leta najnižje deleže Italija, ki ima v letu 2007 le nekaj več kot 30 % tedenskih uporabnikov. Slovenija ima po podatkih Eurostata v letu 2007 49 % tedenskih uporabnikov in je vsa leta primerjav nekoliko pod povprečjem EU 15 in EU 25. Leta 2007 je bil povprečni delež tedenskih uporabnikov v EU 25 okoli 54 %. Ugotavljamo, da je trend za Slovenijo med primerljivimi državami ter EU v zadnjem času najmanj ugoden; upočasnjevanje rasti je najbolj izrazito.

Slika 5: Mesečni uporabniki interneta – Slovenija države EU (2003-2007)

 

 

 

 

 

 

Podobno kot za tedenske se kaže tudi za mesečne uporabnike. Slika 3 prikazuje  kumulativne deleže mesečnih uporabnikov interneta v Sloveniji in drugih primerljivih državah EU (Estonija, Italija, Madžarska, Avstrija). Iz slike razberemo, da je glede mesečne uporabe interneta Slovenija vsa leta opazovanja (2004-2007) pod povprečjem EU ter pod povprečjem Estonije in Avstrije, ki imata v povprečju več mesečnih uporabnikov, kot je povprečje EU. Najnižje deleže mesečnih uporabnikov pa v vseh letih opazovanja beleži Italija.

Po podatkih Eurostata je bilo v Sloveniji leta 2007 v povprečju 52 % tedenskih uporabnikov v EU 25 pa 59 %, v EU15 pa že  62 %. Gibanje v zadnjih letih jasno kaže, da v primerjavi z drugimi državami Slovenija (rdeča linija) nekoliko izgublja tempo.

Podrobnosti so v poročilu RIS  za leto 2007.

Povezave:

Datum 06.05.2008
Print